Czy konieczne będzie przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla działalności polegającej... - OpenLEX

Czy konieczne będzie przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla działalności polegającej na zbieraniu własnego złomu z produkcji o kodzie 12 01 02 ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r.

PYTANIE

Autor odpowiedzi QA1260272 odwołuje się w niej do wykazu GDOŚ dla wyjaśnienia, co uznaje się za złom i pisze dalej, że jeżeli złom stalowy będzie pochodził z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych oznaczany kodem 12 01 02, to decyzja środowiskowa nie będzie wymagana. Jednakże, GDOŚ wydał również ,,Zbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z lat 2010–2014 w zakresie gospodarki odpadami i ściekami, rolnictwa, leśnictwa i akwakultury, turystyki i wypoczynku i innych przedsięwzięć oraz kwalifkacji zmian przedsięwzięć, opracowanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska", w którym to dokumencie na str. 29 wskazano, iż ... ,,Za złom uznać należy w szczególności odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów o kodach: 02 01 10,10 09 80,11 05 01,12 01 01 do 04, 15 01 04, 17 04 01, 19 10 01 , itd. i dalej ...". W związku z powyższym punkty, które gromadzą złom – zwłaszcza odpady o wskazanych powyżej kodach – należy uznać za przedsięwzięcia wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) – dalej r.p.z.o.ś. również w sytuacji, gdy będą one umiejscowione na terenie punktów do zbierania odpadów przyjmujących inne rodzaje odpadów. Ponadto nie ulega wątpliwości, że punktami do zbierania lub przeładunku złomu będą przedsięwzięcia wymienione w art. 102 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o., czyli punkty zbierania odpadów metali ...".

Biorąc pod uwagę powyższe proszę autora odpowiedzi QA1260272 o ponowną analizę przypadku i odpowiedź - Czy konieczne będzie przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - decyzja środowiskowa, dla działalności polegającej na zbieraniu własnego złomu z produkcji (tłoczenie blach na prasach) o kodzie 12 01 02 ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX