Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku kontroli dokonanej przez NFZ została nałożona na SPZOZ kara umowna wraz z odsetkami za naruszenie warunków wykonywania umowy w latach 2011-2012. Kara wraz z odsetkami zostanie zapłacona przez SPZOZ w obowiązującym terminie. W związku z tym, że odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości skutkujących nałożeniem kary ponosi lekarz udzielający świadczeń w SPZOZ na podstawie umowy cywilno-prawnej, został on obciążony przez SPZOZ równowartością kary wraz z odsetkami. Będzie ona potrącana w ratach z bieżących płatności za wykonane usługi. Na powyższe rozwiązanie lekarz wyraził zgodę.

Czy w tej sytuacji zapłacona przez SPZOZ kara umowna i odsetki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie zart. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.?

Czy wydatek ten poniesiony przez SPZOZ, a następnie zwrócony przez lekarza, można zakwalifikować jako poniesiony na cele statutowe, nie skutkujący koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację