Czy jeżeli została stwierdzona nieważność mpzp, to obowiązywać zaczyna uprzednio uchwalony dla danego obszaru miejscowy plan... - OpenLEX

Czy jeżeli została stwierdzona nieważność mpzp, to obowiązywać zaczyna uprzednio uchwalony dla danego obszaru miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z4.11.2020 r., II SA/Gd 694/19 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w po rozpoznaniu w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 4.11.2020 r. sprawy ze skargi K. C. i H. C. na uchwałę Rady Miejskiej z 31.05.2016 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 12 ust. 3 Karta nr 3, dotyczący działki nr X. Przed uchwaleniem w/w zaskarżonego planu miejscowego obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieściem - uchwała Rady Miejskiej z 21.11.2012 r.

Czy w związku z uprawomocnieniem się w/w wyroku dla działki X obowiązują ustalenia planu z 2012 r.?

Czy dla działki X nie obowiązuje żaden plan miejscowy?

Czy orzeczenie NSA z 8.10.2013 r., II OSK 2646/12, które wskazuje, że jeżeli została stwierdzona nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to obowiązywać zaczyna uprzednio uchwalony dla danego obszaru miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; odnosi się również do przypadku, dla którego uchylono tylko jeden obszar funkcjonalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX