Czy jeżeli termin na uzupełnienie nie rozpoczął się, co powinien zrobić organ, aby umożliwić zakończenie postępowania bez... - OpenLEX

Czy jeżeli termin na uzupełnienie nie rozpoczął się, co powinien zrobić organ, aby umożliwić zakończenie postępowania bez czekania na uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji budowlanej w okresie obowiązywania art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. prowadził postępowania w sprawie wydania pozwoleń na budowę, w tym wydawał postanowienia z art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. oraz wezwania o uzupełnienie braków formalnych wniosku. W związku z tym, że w okresie tym terminy procesowe nie rozpoczynały się, organ w powyższych pismach ustalał terminy na uzupełnienie dokumentacji lub braków formalnych wniosków albo na zapoznanie się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, w ten sposób, że jako termin wykonania postanowienia lub wezwania wskazywał np. 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. Obecnie, wobec uchylenia art. 15zzs u.s.r.c., terminy w nim określone rozpoczynają bieg, w tym terminy w postępowaniach administracyjnych.

Czy mimo tak sformułowanego, jak we wskazanych pismach, terminu na ich wykonanie, tj. "14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID", termin ten rozpoczyna bieg od 24 maja, tj. zgodnie z ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - dalej u.z.d.o. (mimo że nie ziścił się warunek ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID)?

Czy też nadal, z uwagi na to, że stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii nie zostały odwołane, termin wyznaczony w taki sposób nie rozpoczął biegu, gdyż nie ziścił się warunek jego rozpoczęcia się (tj. ustanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) i należy czekać do odwołania powyższych stanów, aby uznać, że termin ten rozpoczął bieg?

Jeżeli termin na uzupełnienie nie rozpoczął się, co powinien zrobić organ, aby umożliwić zakończenie postępowania bez czekania na uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?