Czy jest podstawa do tego, aby kara za brak badań nie obejmowała parametru pH i temperatury? - OpenLEX

Nowość Czy jest podstawa do tego, aby kara za brak badań nie obejmowała parametru pH i temperatury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład przetwórstwa mleka posiadający własną oczyszczalnię ścieków uzyskał pozwolenie zintegrowane w 2015 r. do prowadzenia instalacji oczyszczalni ścieków na czas nieoznaczony. W pozwoleniu tym jest odniesienie do rozporządzenia z 2014 r. Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - wykaz wskaźników zanieczyszczeń w tym pH, temperatura, wartości dopuszczalne, podlegające cyklicznym badaniom co 2 miesiące. W 2020 r. zakład nie wykonał 2 badań (sytuacja COVID, awaria na oczyszczalni). W 2022 r. po kontroli WIOŚ wszczął procedurę nałożenia kary za brak tych badań i chce nałożyć karę. WIOŚ powołuje się na wskaźniki i parametry zawarte w pozwoleniu z 2015 r., które zawiera zapisy rozporządzenia wyżej przytoczonego, które w 2019 r. utraciło moc.

W związku z tym, że pozwolenie zintegrowane jest wydane na czas nieoznaczony, to czy ustawodawca przewidział, że w okresie obowiązywania zmienia się akt wykonawczy - rozporządzenie, które w tej sytuacji decyduje o wielkości nałożenia kary?

W § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – dalej r.s.s.w.ś.w.z. jest zapis mówiący - (..) wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości dla ścieków przemysłowych, określone w załączniku nr 4 r.s.s.w.ś.w.z. Zgodnie z § 5 ust. 7 r.s.s.w.ś.w.z. pobierania próbek ścieków przemysłowych, do celów oznaczenia wartości substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia z wyłączeniem lp. 1 i 2 w tabeli II tego dokonuje się: 1) w regularnych odstępach czasu; 2) z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące.

Czy jest podstawa do tego, aby kara za brak badań nie obejmowała parametru pH i temperatury?

Pozostałe 4 badania wykazują wartości tych parametrów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX