Czy jest możliwe zastosowanie współczynnika 3,0 w przypadku wybrania degresywnej metody amortyzacji dla środka trwałego, dla którego zastosowano 30% odpis w roku zakupu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2005 r.

PYTANIE

W związku z zamieszczonym na stronach VGK artykułem na temat amortyzacji w roku 2004 uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w zakresie możliwości zastosowania współczynnika 3,0 w przypadku wybrania degresywnej metody amortyzacji dla środka trwałego, dla którego zastosowano 30% odpis w roku zakupu.

W niżej zacytowanym fragmencie autor uważa, że możliwe jest zastosowanie współczynnika 2,0 oraz 3,0. Mając jednakże za uwadze treść art. 16k ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uważam, iż możliwe jest zastosowanie jedynie współczynnika 2,0 gdyż ww. przepis określa, iż amortyzację dokonuje się zgodnie z art. 16k ust. 1 lub art. 16i u.p.d.o.p. Natomiast możliwość zastosowania współczynnika 3,0 wynika z treści przepisu zamieszczonego w art. 16k ust. 2. Bardzo proszę o odpowiedź, czy jest możliwe zastosowanie współczynnika 3,0. Poniżej przedstawiam fragment treści interesującego mnie komentarza.

Jeżeli zatem jednostka zechce maszynę lub urządzenie nadal amortyzować metodą degresywną, to:

- za podstawę obliczenia amortyzacji w drugim roku podatkowym przyjmie jej wartość początkową, mimo że nastąpił już odpis za pierwszy rok (co przyjąć za podstawę odpisów w trzecim i kolejnym roku podatkowym przepisy nie mówią; można by sądzić, że wartość początkową pomniejszoną o naliczoną amortyzację, bez amortyzacji za pierwszy rok),

- stosuje do stawki z wykazu współczynnik korygujący nie wyższy niż 2,0, chyba że jednostka jest uprawniona do stosowania współczynnika 3,0.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access