Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

W przetargu na roboty budowlane wykonawca złożył wymagany wykaz robót i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie z których wynika, że roboty te realizował inny podmiot niż wykonawca. Do oferty zostało dołączone zobowiązanie tego podmiotu do oddania zasobów wiedzy i doświadczenia w formie nieodpłatnych konsultacji i doradztwa technicznego. W ofercie wykonawca oświadczył że nie zamierza powierzać żadnej części podwykonawcom.

Jak w tym momencie powinien postąpić Zamawiający mając na względzie art. 36b p.z.p.?

Zamawiający w SIWZ zaznaczył, że w przypadku powoływania się na zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p. w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców na których zasoby się powołuje.

P.z.p. dopuszcza możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy i określa obowiązki w tym zakresie a czy można zmienić ofertę w zakresie dopuszczenia podwykonawcy (w SIWZ dopuszczono taką możliwość jako dopuszczalne zmiany umowy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?