Czy jeśli w planie nie ma wymienionej inwestycji, a toczy się postępowanie w sprawie zmiany planu, czy można stwierdzić, że brak jest zgodności z MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy jeśli w danym planie nie ma wymienionej inwestycji dot. realizacji linii elektroenergetycznej, a toczy się postępowanie w sprawie zmiany danego planu i wprowadzenia ww. inwestycji do MPZP, to czy na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. można stwierdzić, że na bazie ww. stanu faktycznego brak jest zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP?

Czy organ może kontynuować postępowanie o wydanie DŚU lub je zawiesić z urzędu bądź na wniosek strony do czasu uchwalenia zmian MPZP (które wprowadzałyby możliwość budowy linii elektroenergetycznej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX