Czy jeśli spadkobierca nie wie o wszystkich składnikach masy spadkowej, a upłynie termin zwolnienia z podatku od spadku, to nadal może skorzystać ze zwolnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nie dochowałem 6 miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia SD-Z2. Nie złożyłem także do tej pory zeznania SD-3. Jestem w trakcie ustalania kwot na rachunkach bankowych po zmarłym ojcu. Część z tych kwot ustaliłem przed upływem 6- miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Części informacji o stanie rachunków bankowych ojca na dzień jego śmierci jeszcze nie ustaliłem. Podejrzewam, że ojciec posiadał również papiery wartościowe. Ustalenie tego potrwa długo. Odziedziczyłem również dom.

Czy podchodząc literalnie do treści art. 4a ust. 2 u.p.s.d., mam szansę na stwierdzenie, że dotyczy on nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, że przysługują mu prawa do spadku, ponieważ nie brał udziału w postępowaniu spadkowym i nie ma wiedzy o wydanym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia przez niego spadku, ale również sytuacji, gdy spadkobierca brał udział w postępowaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyskał wiedzy dotyczącej wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład masy spadkowej, czyli dotyczy sytuacji, gdy już po upływie terminu, w jakim należy złożyć zgłoszenie SD-Z2 posiadł wiedzę o danym składniku majątku? Czy wtedy mógłbym zgłosić zwolnienie z opodatkowania wszystkich odziedziczonych składników majątkowych czy tylko tych, o który posiadłem wiedzę po upływie 6 miesięcznego okresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX