Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka, która w mieście na prawach powiatu jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ale nie jest ośrodkiem pomocy społecznej, może wystąpić do KRK z zapytaniem o niekaralność osób tworzących rodzinę zastępczą zawodową?

Informacja ta jest przydatna do dokonania oceny rodziny zastępczej na podstawie art. 132 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dalej u.w.r.p.z., gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2 u.w.r.p.z. pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Jeśli może, to będzie zwolniona z opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?