Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów. Ewidencję prowadzi się w oparciu o KPO i KEO (lub w przypadku ewidencji uproszczonej – tylko w oparciu o KPO). Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji m.in. dla odpadów komunalnych oraz odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Wątpliwości budzi fakt wytwarzania odpadów opakowaniowych (grupa 15 01) przez jednostkę handlową prowadzącą działalność w lokalu wynajmowanym od galerii handlowej, na terenie której funkcjonują inne jednostki handlowe. Odpady wytwarzane przez poszczególne jednostki handlowe trafiają do wspólnego pojemnika i są odbierane przez firmę, z którą umowę zawarł zarządzający galerią handlową. Poszczególne jednostki handlowe nie posiadają KPO.

W kontekście powyższego prosimy o wyjaśnienie, czy jednostka handlowa jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów (pomimo braku kart przekazania odpadów)?

Czy jednostka handlowa jest zobowiązana do wysyłania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację