Czy jednostka budżetowa gminy powinna stosować wymóg powierzenia wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny udział... - OpenLEX

Czy jednostka budżetowa gminy powinna stosować wymóg powierzenia wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu zadania wynosi co najmniej 10%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro jest powołaną uchwałą rady jednostką organizacyjną gminy, nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej w ramach osobowości prawnej miasta, które jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią § 2 statutu zadaniem biura jest zasadniczo gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa, położonymi na terenie miasta, w stosunku do których prezydentowi miasta przysługuje uprawnienie do jego reprezentacji. Gmina nie powierzyła zatem na zewnątrz, wykonania zadania publicznego z zakresu gospodarki nieruchomościami, ale wykonuje je za pośrednictwem własnej jednostki organizacyjnej. W związku z realizacją przez biuro powierzonego mu zadania własnego gminy zachodzi niejednokrotnie konieczność wykonania pewnych prac przez osoby posiadające określone uprawnienia. Dotyczy to m.in. sporządzenia operatów szacunkowych lub działań związanych z podziałem nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tą określają rzeczoznawcy majątkowi. Podobnie jest z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zatwierdzenia podziału nieruchomości, co może uczynić jedynie uprawniony geodeta. Wykonanie tych czynności jest przez biuro odpłatnie zlecane w drodze zamówienia publicznego. Najczęściej wykonawcami tych prac są uprawnieni biegli geodeci lub rzeczoznawcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wobec powyższego zachodzi wątpliwość czy do zamówień publicznych na sporządzenie wyżej wskazanej dokumentacji znajduje zastosowanie art. 68 ust. 3 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. ustalony tam wymóg powierzenia wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX