Czy jeden zarządca może wnioskować o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych na zadanie gminne realizowane na obszarze... - OpenLEX

Czy jeden zarządca może wnioskować o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych na zadanie gminne realizowane na obszarze właściwości miejscowej obu zarządców dróg?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina X i Gmina Y podjęły wspólne działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 00000P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego" o długości na terenie gminy X 1565 mb i na terenie gminy miejskiej Y 780 mb. Rada Gminy X i Rada Miasta Y podjęły uchwałę w sprawie wyrażenia zgody, aby Wójt Gminy X przejął od Burmistrza Miasta Y na czas realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej zarządzanie drogą gminną na odcinku o długości 780 mb przebiegającym przez teren Gminy Miejskiej Y. Celem podjęcia uchwał jest umożliwienie uzyskania przez Wójta Gminy X zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a następnie wystąpienie z wnioskiem o dotację w myśl ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161) na całej długości planowanej drogi. Pozwolenie na budowę procedowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z. 2018 r. poz. 1474 ze zm.). Z wnioskiem występuje Wójt Gminy X jako zarządca drogi na swoim terenie oraz w imieniu Burmistrza Miasta Y - zarządcy na terenie miasta Y o wydanie zezwolenia na rzecz Wójta Gminy X i Burmistrza Miasta Y.

Czy przepisy dopuszczają takie procedowanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej? Czy Wójta Gminy X w imieniu swoim i Burmistrza Miasta Y może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P i nie naruszy zasad określonych w obowiązujących przepisach o funduszu dróg samorządowych? Czy każdy zarządca powinien indywidualnie wystąpić do funduszu dróg samorządowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?