Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Temat dotyczy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy (zabudowa zagrodowa) na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej u.p.z.p. Inwestor legitymujący się statutem rolnika, posiadający grunty rolne o łącznej powierzchni 0,993 ha fizycznego (1,2543 ha przeliczeniowego) wystąpił do wójta z trzema wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej" na części działki nr 292 o powierzchni 0,73 ha, będącej współwłasnością inwestora oraz jego dzieci. Wójt przekazał staroście do uzgodnienia, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 u.p.z.p., trzy projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej" na części jednej i tej samej działki (nr 292), opracowane dla jednego i tego samego inwestora (rolnika). Wyjaśnić należy, iż na załączniku graficznym do każdego z trzech projektów decyzji o warunkach zabudowy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji została objęta inna część działki jednej i tej samej nieruchomości. Docelowo na jednej nieruchomości inwestora (rolnika) mają powstać trzy zagrody rolnicze.

Czy taki stan jest dopuszczalny - jeden rolnik posiadający trzy zagrody rolnicze?

Czy dopuszczalne jest pozytywne uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 u.p.z.p. trzech projektów decyzji o warunkach zabudowy polegających na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na różnych częściach tej samej nieruchomości dla tego samego inwestora (rolnika)?

Wnioskodawca: jeden rolnik - trzy zagrody rolnicze zlokalizowane na jednym terenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację