Czy istnieje obowiązek wystawiania KPO samemu sobie na odpady wydobywcze obojętne o kodzie 01 01 02?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje obowiązek wystawiania karty przekazania odpadów ("samemu sobie") na odpady wydobywcze obojętne o kodzie 01 01 02 wytwarzane przez jednego przedsiębiorcę, transportowane do innego miejsca działalności, gdzie są one przetwarzane w procesie odzysku poprzez rekultywację wyrobisk górniczych - formowanie zwałowiska wewnętrznego poprzez wypełnianie wyrobiska górniczego materiałem ziemno-skalnym (przedmiotowe odpady wydobywcze)?

Jakie inne obowiązki związane z BDO oraz ewidencją odpadów ciążą na przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca posiada dwie kopalnie, A i B, oddalone od siebie o 2 km, rozdzielone gruntami nienależącymi do przedsiębiorcy. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla kopalni A, w której powstają przedmiotowe odpady, przewiduje odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów w OUOW lub ich transport do kopalni B, dla której została wydana decyzja umożliwiająca prowadzenie odzysku odpadów wydobywczych przywożonych spoza niej do wypełniania wyrobisk w ramach robót rekultywacyjnych (proces R5). Przedmiotowe odpady transportowane są we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu podmiotu, wykonującego czynności powierzone w ruchu zakładu górniczego w ramach art. 121 ustawy z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX