Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w poniższej sytuacji?

Inwestor złożył 6 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych o powierzchni do 1 ha każda. Inwestycje będą zlokalizowane na trzech sąsiadujących ze sobą działkach. Dla przedmiotowych inwestycji nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powołując się na § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – dalej r.p.z.o.ś.

Po dokonaniu analizy ww. paragrafu (§ 3 ust. 1 pkt 54 r.p.z.o.ś.), § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 r.p.z.o.ś., mając na uwadze, iż elektrownie fotowoltaiczne będą lokalizowane na działkach bezpośrednio ze sobą graniczących, możliwość realizacji kilku farm o pow. do 1 ha na jednej działce oraz fakt, iż łączna powierzchnia projektowanych farm fotowoltaicznych przekroczy 1 ha, czy zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?