Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biorąc pod uwagę przepisy ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. oraz ewentualne poradniki dot. sprawozdań PRTR, opłatowych, KOBiZE itp., istnieją jednoznaczne wytyczne dotyczące częstotliwości wykonywania pomiarów okresowych w celu określenia wskaźników emisji na potrzeby ww. sprawozdawczości rocznej w przypadku instalacji spalania paliw i w odniesieniu do substancji nieobjętych obligatoryjnym monitoringiem ciągłym i okresowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody?

Czy w przypadku braku zmian w instalacji (te same kotły, te same urządzenia ochrony powietrza, te same rodzaje spalanego paliwa - węgiel kamienny i biomasa) oraz porównywalnych podstawowych parametrów tych paliw w poszczególnych latach (wart. op., zawartość popiołu, siarki, wilgoci, węgla pierwiastkowego, chloru) dopuszczalne jest wykonywanie pomiarów okresowych w celu określenia wskaźników emisji na potrzeby ww. sprawozdawczości jedynie w przypadku identyfikacji istotnych zmian w instalacji, zmian rodzaju spalanego paliwa (np. rezygnacji ze współspalania biomasy) lub istotnych zmian w podstawowej charakterystyce paliwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?