Czy ISL i UPUL wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 2... - OpenLEX

Czy ISL i UPUL wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ISL i UPUL wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś.?

Projekty opracowanych ISL i UPUL nie wchodzą w obszar N2000, wchodzą w OChK, częściowo wchodzą w rezerwat (nie wyznaczono zadań gospodarczych dla lasów położonych w rezerwacie zgodnie z wytycznymi określonymi w akcie powołania rezerwatu). Ponadto brak jest planowanych wylesień i zalesień ww. UPUL i ISL.

Czy w takim przypadku należy wystąpić do PWIS i RDOŚ o uzgodnienie odstąpienia od sooś?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX