Czy inwestor w celu zrealizowania inwestycji polegającej na rozbudowie obwałowania jest zobowiązany do wcześniejszego dokonania... - OpenLEX

Czy inwestor w celu zrealizowania inwestycji polegającej na rozbudowie obwałowania jest zobowiązany do wcześniejszego dokonania zgłoszenia robót?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy przebudowie sieci napowietrznej średniego napięcia, wynikającej z rozbudowy wału przeciwpowodziowego, inwestor określił w wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, obowiązek przebudowy tej sieci - zgodnie z art. 9 pkt 8 lit. e i f ustawy z 8.07.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933) - dalej u.s.z.i.b.p.

Czy zgodnie z powyższym, inwestor w celu zrealizowania inwestycji polegającej na rozbudowie obwałowania jest zobowiązany do wcześniejszego dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. w związku z ww. obowiązkiem?

Czy pomimo użycia u.s.z.i.b.p. inwestor musi zebrać stosowne oświadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane z wielu działek o własności prywatnej?

Przebudowywana sieć napowietrzna znajduje się poza liniami rozgraniczającymi.

Czy może nie jest konieczne dokonywanie zgłoszenia robót w odpowiednim starostwie?

Jak się mają przepisy u.s.z.i.b.p. do ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)?

W tej drugiej jest wprost napisane o stosowaniu art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX