Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń dotyczących zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla całego obszaru - określono, że odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do gruntu w granicach własnej działki. W projekcie budowlanym projektanta natomiast jako sposób zagospodarowania wód opadowych z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych placów i parkingów zaprojektował do szczelnego retencyjnego zbiornika na wody deszczowe poprzedzone separatorami, a następnie za pomocą pompy będzie podlewał tereny zielone. Organ AB nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gruntu wód opadowych oraz zaprojektowania innego sposobu odprowadzania wód deszczowych np. do studni chłonnych lub komór drenażowych.

Czy inwestor może zaprojektować szczelny zbiornik i jako zgodność planu przyjąć, że wody te będą wykorzystywane do podlewania?

Bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Plan nie ma zakazu w swej treści zbiorników opadowych. Inwestycja dotyczy budowy wielkogabarytowej hali produkcyjnej z placem manewrowym i miejscami postojowymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?