Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Komunalny Spółka z o.o. (ZK) jest w 100% gminną spółką, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. ZK prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami. Prowadzone są następujące instalacje: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, kompostownia pryzmowa odpadów, instalacja kruszenia, kwatery. Całość tych instalacji należy do ZK i jest posadowiona na gruntach ZK.

Na terenie należącym do ZK, zlokalizowany jest system produkcji paliw alternatywnych (ZPPA). Jest on własnością innego podmiotu. ZPPA przyjmuje całość zmieszanych opadów komunalnych, z których odzyskuje paliwo alternatywne i wytwarza balast. Balast ten na dzień dzisiejszy jest składowany w kwaterze ZK. System ZPPA stanowi część mechaniczną do przetwarzania odpadów.

ZK planuje realizację ostatniej instalacji – systemu biologicznego przetwarzania odpadów, do którego trafiałby balast z ZPPA. Produktem końcowym tej instalacji byłby stabilizat, który składowany byłby do niecki składowania (ZK). Realizację systemu biologicznego ZK planuje zrealizować w oparciu o PPP, w którym mógłby brać także udział dotychczasowy eksploatator ZPPA.

Czy instalacja mechaniczno (istniejący ZPPA) – biologicznego (dobudowana w ramach PPP) przetwarzania odpadów komunalnych stanowi jedność?

Czy traktowana jest, jako jedna instalacja, czy też, jako dwie, mogące działać niezależnie instalacje?

Czy instalacje znajdujące się na terenach należących w całości do ZK mogą tworzyć jedno Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami (RCZO), mimo tego, iż instalacje te będą w posiadaniu różnych podmiotów?

Czy instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów można zrealizować w ten sposób, by instalacja mechaniczna należała do jednego, a instalacja biologiczna do drugiego podmiotu?

Regulacje prawne funkcjonujące w obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., nasuwają wątpliwości. Zgodnie z definicją pojęcia "instalacji" i "zakładu" istnieje konieczność wystąpienia jednego właściciela.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację