Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bukowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po raz kolejny, w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dalej u.s.h.u.e., nie pochylono się nad instalacjami, które nie emitują gazów cieplarnianych, ale ze względu na przekroczenie progowej wartości zdolności produkcyjnej określonej dla tej instalacji w załączniku nr 1 do u.s.h.u.e.- są objęte systemem handlu emisjami, np. wskazane pod lp. 17 załącznika "produkcja papieru lub tektury o wydajności przekraczającej 20 Mg na dobę". W procesie technologicznym polegającym na przetwarzaniu makulatury na papier i tekturę nie występuje emisja CO2. Na potrzeby tej instalacji technologicznej eksploatowana jest kotłownia, w której co prawda występuje emisja CO2, ale jej moc nominalna nie przekracza 20 MW, czyli progu określonego pod lp. 1 w załączniku nr 1 u.s.h.u.e. dla instalacji spalania paliw.

Jeżeli w procesie technologicznym, który decyduje o objęciu instalacji systemem ETS, nie występuje emisja gazów cieplarnianych, a instalacje towarzyszące nie kwalifikują się do objęcia tym systemem, ponieważ są poniżej progu 20 MW, czy taka instalacja ma obowiązek uczestnictwa w systemie ETS?

Koszty spełnienia tego obowiązku są wysokie, a sytuacja taka jest "niesprawiedliwa" gospodarczo, ponieważ firmy energetyczne posiadające instalacje <20MW nie muszą ponosić kosztów udziału w systemie, natomiast firma, której celem jest produkcja papieru, a produkcja ta nie powoduje emisji CO2 - musi ponosić te koszty niezależnie od mocy instalacji energetycznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację