Czy inspektor branży architektonicznej może odbierać roboty w zastępstwie za inspektora branży sanitarnej i branży... - OpenLEX

Czy inspektor branży architektonicznej może odbierać roboty w zastępstwie za inspektora branży sanitarnej i branży konstrukcyjno–budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor realizuje obiekt, na wzniesienie którego zobowiązany został do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Powołani zostali inspektorzy w branżach: architektonicznej; konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Inwestor w trakcie trwania inwestycji zauważył, że w dzienniku budowy inspektor branży architektonicznej odbierał roboty w zastępstwie za inspektora branży sanitarnej i branży konstrukcyjno–budowlanej. Inwestor uważa, że żaden inspektor nie może upoważnić innej osoby do złożenia w jego imieniu podpisu w dzienniku budowy. W ocenie inwestora wpis inspektora nadzoru inwestorskiego pełniącego swoje obowiązki w innej specjalności należy uznać za dokonany przez osobę nieuprawnioną. Nie można przecież wywodzić możliwości dokonania wpisu w dziennik budowy przez inną osobę "w zastępstwie" w drodze wykładni celowościowej, argumentując, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. Podpis inspektora figuruje w dzienniku budowy - wraz z datą - obok jego danych, m.in. dlatego, że inspektor ponosi odpowiedzialność zawodową. Złożenie podpisu potwierdza przyjęcie na siebie tej odpowiedzialności. W tym zakresie nie można w drodze analogii stosować ani przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących pełnomocnictwa do reprezentacji strony w postępowaniu administracyjnym (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest wykonywaniem czynności zawodowych, nie jest czynnością procesową), ani tym bardziej z przepisów dotyczących upoważnienia pracownika organu do działania w imieniu organu (inspektor nie jest organem, a osobą prywatną wykonującą wolny zawód). Ani ustawa Prawo budowlane, ani rozporządzenie nie przewiduje możliwości wykonywania uprawnień/obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w jego imieniu przez inną osobę, ze skutkiem prawnym dla inspektora.

Ponadto dwóch inspektorów zrezygnowało z pełnienia swoich funkcji. Z kolei dopiero po kilku dniach ich obowiązki przejęły inne osoby. Tak więc należy domniemywać, że w tym okresie roboty realizowane były bez wymaganego nadzoru.

Czy powyższe uchybienia należy uznać za nienależyte wykonywanie obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego?

W umowie na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej w wysokości 1.500,00 zł każdorazowo, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Czy w takim razie mamy do czynienia z czterema przypadkami, tj. nienależyte wykonywanie obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

-

odbierania robót przez osoby nieuprawnione w branży konstrukcyjno – budowlanej;

-

odbierania robót przez osoby nieuprawnione w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

-

nadzorowania inwestycji przez okres kilku dni, a właściwie jej nienadzorowanie z uwagi na brak inspektora branży konstrukcyjno – budowlanej;

-

nadzorowania inwestycji przez okres kilku dni, a właściwie jej nienadzorowanie z uwagi na brak inspektora branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?