Czy i w jakiej formie PINB powinien odmówić wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego? - OpenLEX

Czy i w jakiej formie PINB powinien odmówić wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB od 2017 r. prowadzi postępowanie w sprawie zrealizowanej w 1991 r. bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę dobudowy ganku do budynku mieszkalnego. W toku postępowania, w 2021 r. inwestor złożył wniosek o wszczęcie w przedmiotowej sprawie uproszczonego postępowania legalizacyjnego zgodnie z art. 49f ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. W myśl art. 25 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) - dalej u.z.p.b., cyt.: "Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.".

Czy i w jakiej formie PINB powinien odmówić wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego w trybie art. 49f pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX