Czy gwarancja ubezpieczeniowa obejmuje pełen zakres związania ofertą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w trakcie postępowania przedłużył termin składania ofert oraz wydłużył termin związania ofertą o 2 dni. Aktualny termin związania to od 10.03.2023 r. do 08.04.2023 r. W postępowaniu wpłynęła oferta, której wadium zostało zabezpieczone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zawiera następujące zapisy: 1. "Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie ważności gwarancji od dnia 2023-03-08 do dnia 2023-04-06 i tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane przez gwaranta najpóźniej w terminie 3 dni po tym okresie, będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty z tytułu gwarancji, w przypadku spełnienia wymogów formalnych określonych poniżej: Zapłata przez gwaranta sumy gwarancyjnej nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez gwaranta od beneficjenta żądania zapłaty w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które spełni poniższe wymogi formalne: a) zawierać będzie oświadczenie beneficjenta, że kwota roszczenia jest należna w związku z zaistnieniem jednego z przypadków zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 b) będzie podpisane przez beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania, c) zawierać będzie oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata sumy gwarancyjnej.

Czy w tym przypadku wadium zostało zabezpieczone w prawidłowy sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX