Czy górnym punktem pomiaru wysokości zabudowy winien być strop z izolacją nad ostatnią kondygnacją mieszkalną, czy też warstwa osłaniająca dach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z treści PB wynika, że pomieszczenia przewidziane na pobyt ludzi kończą się wraz z zaizolowanym stropem przykrywającym ostatnią kondygnację nadziemną. Nad tym stropem zaprojektowano spadziste zadaszenie pokryte blachą. Przestrzeń ponad stropem nad ostatnią kondygnacją nadziemną nie jest przeznaczona na pobyt ludzi, stanowi ono pustą, niewykorzystaną wolną przestrzeń.

Mając powyższe na uwadze, czy górnym punktem pomiaru wysokości zabudowy, zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. winien być strop z izolacją nad ostatnią kondygnacją mieszkalną, czy też warstwa osłaniająca dach, którą w tym wypadku stanowi blacha?

Autor pytania sądzi, że to projektant winien decydować o sposobie obliczenia wysokości budynku, zgodnie z § 6 r.w.t. Tym samym jeśli wskaże on, że (wobec braku ustaleń w mpzp lud dwz zapisów wskazujących sposób mierzenia wysokości budynku) wysokość należy mierzyć do najwyżej położonego punktu stropodachu znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, to nikt nie ma prawe tego kwestionować. Proszę o stanowisko eksperta w przedmiotowej sprawie, również w kontekście wyroku WSA w Gdańsku z 14.07.2021 r., II SA/Gd 131/21. Proszę o podanie orzecznictwa sądowo-administracyjnego, które wskazuje na tożsamy sposób mierzenia wysokości budynku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX