Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

GOPS w Raciążku zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy dotyczącej wynagrodzenia okresowego ze środków publicznych za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą. Dnia 18.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim III Wydz. Rodz. i Nieletnich przyznał kuratorowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą przebywającą w ZLO w Raciążku. Osoba ta posiada dochód w wysokości 1532,40 zł i po opłaceniu pobytu w ZLO zostaje jej na drobne wydatki kwota 459,72 zł. Dnia 01 marca 2018 r. wpłynął do GOPS w Raciążku wniosek kuratora o wypłatę wynagrodzenia. Nadmieniamy, iż kurator zamieszkuje i jest zameldowany na terenie miasta Torunia. W związku z powyższym dnia 1 marca 2018 r., GOPS w Raciążku przesłał dokumenty dotyczące tej sprawy wraz z wnioskiem do MOPR w Toruniu w związku z art. 65 § 1 KPA oraz art. 101 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dnia 09 kwietnia 2018 r. do tutejszego Ośrodka MOPR w Toruniu odesłał ww. zestaw dokumentów uzasadniając swoją decyzję tym, iż Sąd nie wskazał podmiotu zobowiązanego do wykonania wypłaty z tytułu kurateli. Stwierdzono również, że w ocenie MOPR to GOPS w Raciążku winien wystąpić do Sądu o uzupełnienie postanowienia o zapis dotyczący wskazania podmiotu, który zobowiązany będzie do wypłaty wynagrodzenia. GOPS w Raciążku nie otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego wypłaty wynagrodzenia okresowego z tytułu kurateli. W związku z powyższym nie mógł złożyć zażalenia na ww. postanowienie.

Który z ww. Ośrodków ma rozpatrywać sprawę?

Czy wypłata wynagrodzenia okresowego z tytułu kurateli jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa?

Czy GOPS w Raciążku ma obowiązek wystąpienia do sądu, aby ten wskazał podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku comiesięcznych wypłat wynagrodzenia z tytułu kurateli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?