Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczycieli określone zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Wymienione rozporządzenie stanowi, że w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczycieli uwzględnia się następujące składniki: a) wynagrodzenie zasadnicze, b) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, c) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, d) dodatkowe wynagrodzenie za pracę porze nocnej, e) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, f) wynagrodzenie za pracę w święto, g) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, h) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ww. ustawy. Ww. składnikach nie wymieniono wynagrodzenia, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, tj. wynagrodzenia za realizację godzin w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Cytowany przepis nakazuje jedynie obliczanie wynagrodzenia za każdą godzinę prowadzenia ww. zajęć w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty nauczyciela, a więc tożsamo jak za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy). Czy godziny realizowane w ramach programów unijnych są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację