Czy gmina może wypłacić ekwiwalent strażakowi - ratownikowi OSP, który uczestniczył w szkoleniu podstawowym strażaków - ratowników OSP i ukończył je z wynikiem pozytywnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 7 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2023 r.

PYTANIE

Czy gmina może wypłacić ekwiwalent strażakowi - ratownikowi OSP, który uczestniczył w szkoleniu podstawowym strażaków - ratowników OSP i ukończył je z wynikiem pozytywnym oraz spełnił pozostałe wymagania stawiane strażakom - ratownikom OSP i z chwilą wnioskowania o wypłatę i otrzymania ekwiwalentu spełnia wymóg posiadania statusu strażaka - ratownika OSP?

Strażak spełnia wymagania określone w artykule 8 oraz 15 ust. 1 ustawy o o.s.p. Artykuł 8 ustawy o o.s.p. określa jakie wymagania musi spełnić strażak OSP, aby uzyskać status strażaka - ratownika OSP, oraz określa do czego uprawnia posiadanie tego statusu. Artykuł ten stanowi w tym, że tylko strażak - ratownik OSP może uczestniczyć w działaniach lub akcjach ratowniczych. Art. 8 ustawy o o.s.p. ani żaden inny jej artykuł, nie warunkuje, że wymogiem uczestnictwa w szkoleniu (w tym szkoleniu podstawowym) lub ćwiczeniach jest posiadanie statusu strażaka - ratownika OSP. Wymóg ten nie został także zawarty w programie szkolenia strażaków - ratowników OSP zatwierdzonym rzez MSWiA. Artykuł 15 ust. 1 z kolei wskazuje kto jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu. W myśl art. 15. ust. 1 "Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny." W przypadku będącym treścią zapytania wydają się być spełnione przesłanki do wypłaty ekwiwalentu ponieważ: 1) wnioskuje o wypłatę i otrzyma ekwiwalent strażak posiadający już w chwili otrzymania ekwiwalentu, status strażaka - ratownika OSP, 2) uczestniczył on w szkoleniu. Zasadnym byłoby odmówienie wypłaty ekwiwalentu w przypadku strażaka, który uczestniczył w szkoleniu, ale go nie ukończył przez co nie uzyskał statusu strażaka - ratownika OSP.

Czy strażak - ratownik OSP, pomimo spełnienia wymogów określonych w artykule 8 i 15, któremu odmawia się wypłaty ekwiwalentu może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX