Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w lutym zawarła z powiatem umowę, której przedmiotem jest udzielenie dotacji dla Powiatu (z przeznaczeniem dla jego jednostki) na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomocy psychologicznej, ochrony przed przemocą w rodzinie). Zgodnie z treścią umowy gmina została zobligowana do przekazania dotacji w terminie do 29 marca na konto powiatu. Dotacja została przekazana w dniu 28 marca – w paragrafie 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

W maju powiat poinformował gminę, że w związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 1 marca zadania jednostki, która była wymieniona w umowie do realizacji zadania przez powiat i do rozliczenia dotacji - jest inna jednostka - którą jest SP ZOZ i proszą o dokonanie zmian w umowie (w formie aneksu), które polegałyby na wpisaniu do umowy SP ZOZ –u jako jednostkę realizującą w imieniu powiatu zadanie. SP ZOZ o którym mowa jest utworzony przez radę powiatu.

Gmina w swojej uchwale budżetowej – w załączniku informującym o dotacjach udzielanych z budżetu ma wymieniony powiat i jednostkę z którą 18 lutego zawarł umowę.

Czy gmina może wpisać do umowy zawartej z powiatem jednostkę SP ZOZ, która posiada odrębną osobowość prawną, a gdzie środki zostały przekazane do powiatu w paragrafie 2320? Kto podpisze taki aneks, Powiat czy SP ZOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?