Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku podjętych działań prawnych doszło do połączenia firm A i B. Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku firmy B (jako spółki przejmowanej) na firmę A (jako spółki przejmującej), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych - dalej k.s.h. Firma B przed przejęciem przez firmę A miała zawartą umowę z organizacją odzysku, której nie rozwiązała Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., firma A z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki firmy B. Zatem firma A stała się podmiotem praw i obowiązków wynikających ze wszystkich umów wcześniej zawartych przez firmę B. Połączenie spółek nie miało i nie mogło mieć żadnego wpływu na dotychczasowe relacje między firmą B a organizacją odzysku. Przepisy ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. nie przewidują wprost ograniczeń w zakresie zawarcia umowy przez wprowadzającego z więcej niż jedną organizacją odzysku. Akt u.z.s.e.e. określa jedynie, że organizacja wykonuje obowiązki wprowadzającego w odniesieniu do masy sprzętu należącego do grupy sprzętu wskazanej w umowie, jaką wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym. Czy GIOŚ lub inny organ kontrolny ma jakąkolwiek podstawę prawną osadzoną w obowiązujących przepisach pozwalającą kwestionować fakt realizowania ustawowych zadań jednego wprowadzającego (dla opisanego powyżej przykładu połączenia firmy A i B przez dwie organizacje, każda w dotychczasowym zakresie, tj. organizacja odzysku, która miała umowę z firmą A, po połączeniu (firm A i B) w 2017 r. realizuje obowiązki firmy A w odniesieniu do średniej masy sprzętu wprowadzonej przez tę firmę w latach 2014-2016, analogicznie druga organizacja odzysku rozlicza obowiązki firmy B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?