Czy firma X jako podwykonawca firmy Y, która wygrała przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych musi spełniać wymagania... - OpenLEX

Czy firma X jako podwykonawca firmy Y, która wygrała przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych musi spełniać wymagania przewidziane dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2013 r.

PYTANIE

Firma X zwróciła się do starosty o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 99. Firma X jest podwykonawcą firmy Y, która wygrała przetarg na terenie gminy. Firma X zbiera od mieszkańców odpady o ww. kodach, z wyjątkiem odpadu o kodzie 20 03 01, transportuje je za pomocą samochodu skrzyniowego na swój plac, przeładowuje do kontenerów podstawionych przez firmę Y, które firma Y tego samego dnia zabiera jako drugi zbierający i wywozi do instalacji odzysku i unieszkodliwiania. Teren, na którym są zbierane odpady przez firmę X, jest utwardzony, nie ma separatora substancji ropopochodnych ani wagi. Firma X zbiera również odpady o kodzie 20 03 01 zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, na zlecenie gminy – są to odpady pochodzące z czyszczenia pojemników na odpady znajdujących się na przystankach autobusowych na terenie gminy; odpady te są w workach i transportowane są samochodem skrzyniowym, na ww. plac i zabierane przez firmę Y – jako odbiorcę odpadów komunalnych, a nie zbierającego (firma Y w zezwoleniu na zbieranie odpadów nie ma kodu 20 03 01, bo jest odbiorcą odpadów komunalnych na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie).

Czy starosta może wydać zezwolenie na zbieranie i transport ww. odpadów firmie X zgodnie z przestawionym sposobem gospodarowania odpadami?

Czy firma X jako podwykonawca firmy Y musi spełniać wymagania przewidziane dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określone w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)?

Czy musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę, aby odbierać ww. odpady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX