Czy firma powinna dokonać zmiany DŚU lub uzyskać nową decyzję, by mogła zgodnie z prawem stosować w produkcji nowe komponenty i... - OpenLEX

Czy firma powinna dokonać zmiany DŚU lub uzyskać nową decyzję, by mogła zgodnie z prawem stosować w produkcji nowe komponenty i wytwarzać nowe produkty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla instalacji kwalifikowanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (instalacja do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych) wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). DŚU została wydana przy stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek o wydanie DŚU zawierał m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), w której przedstawiono odpowiednie informacje i analizy dot. inwestycji. Przedstawiono m.in. informacje na temat przewidywanych ilości i rodzajów substancji, które będą emitowane do środowiska. W DŚU (również w załączniku, tj. charakterystyce przedsięwzięcia) nie zawarto zapisów dot. rodzajów i ilości substancji, które mają być emitowane do powietrza. Aktualnie firma planuje rozwinięcie procesu produkcyjnego i chce wykorzystywać w nim nowe komponenty/surowce oraz wytwarzać nowe produkty. Powyższe zmiany będą skutkowały wystąpieniem emisji związków, które nie były uwzględniane w KIP. Nie zmieni się ani technologia, ani skala produkcji, ani nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w samej instalacji. Nie będą wymagane żadne decyzje administracyjne czy zgłoszenia wskazane w art. 72 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś.

Czy firma powinna dokonać zmiany DŚU lub uzyskać nową decyzję, by mogła zgodnie z prawem stosować w produkcji nowe komponenty i wytwarzać nowe produkty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX