Czy dyrektor szkoły feryjnej postąpił prawidłowo, skracając na wniosek nauczyciela urlop wychowawczy pracownikowi w trakcie roku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły feryjnej postąpił prawidłowo, skracając na wniosek nauczyciela urlop wychowawczy pracownikowi w trakcie roku szkolnego? Nauczyciel szkoły podstawowej: -do dnia 14.02.2019 r. przebywał na urlopie rodzicielskim, 23.01.2019 r. wystąpił z wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie mu urlopu wychowawczego na okres od 15.02.2019 r. do 21.06.2019 r., pismem z 30.01.2019 r. zwrócił się z wnioskiem o skrócenie mu urlopu do 26.04.2019 r., jednocześnie zwrócił się z wnioskiem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego zaległego za rok 2018 do dnia 21.06.2019 r. Zgodnie z art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu. Przepis ten zgodnie z ust. 4 art. 67a KN nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca. W przypadku art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych. Zatem czy skrócenie urlopu wychowawczego przez nauczyciela, kiedy jeszcze nie rozpoczął urlopu wychowawczego należy traktować jako rezygnację nauczyciela z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 67b ust. 1 KN? Karta Nauczyciela posługuje się terminologią słowa "skrócenia" jedynie w przypadku gdy urlop wychowawczy nie kończyłby się na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego. Jak to się ma do złożonego wniosku i okresu na jaki został on udzielony.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access