Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli - chodzi o dni wolne w czasie ferii świątecznych. W związku z tym dyrektor na spotkaniu rady pedagogicznej nakazał nauczycielom pełnić dyżury w dniach ferii świątecznych w szkole tj. 17 kwietnia, 18 kwietnia. i 22 kwietnia 2014 r. (dla nauczycieli pełnozatrudnionych - 2 dyżury w dowolnie wybrane dni, dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - 1 dzień). Z obowiązku tego zwolnił nauczycieli, którzy pracowali w ferie i wakacje na rzecz uczniów, przygotowując ich do konkursów itp., odbywali kurs podnosząc kwalifikacje, organizowali w niedzielę pracę wolontariacką uczniów lub pracowali w komisjach powołanych przez dyrektora w liczbie godzin wykraczających poza 56, tym samym umożliwiając im w tych dniach odebranie tak jakby godzin wcześniej już przepracowanych - nadpracowanych. Pozostałym nauczycielom zaproponował odpracowanie jednego dnia dyżuru poprzez uczestniczenie w sobotę tj. 12 kwietnia 2014 r. w dniach otwartych dla potencjalnych kandydatów do liceum. Jeden z trzech dni ferii świątecznych nauczyciele mają przeznaczyć na pracę samokształceniową i przygotowanie się do zajęć. Jeden z nauczycieli złożył do dyrektora podanie o dwa dni urlopu bezpłatnego przypadające na te dni, które dyrektor polecił dyżury. Wcześniej nie rozmawiał z dyrektorem na temat możliwości ewentualnego odpracowania dyżuru, zatem zgodnie z art. 68 KN dyrektor udzielił temu nauczycielowi urlopu bezpłatnego w dniach 17 kwietnia i 18 kwietnia 2014 r.

Czy postąpił w zgodzie z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?