Czy drzewa przeznaczone do usunięcia w związku z przebudową drogi publicznej mogą być zlokalizowane na działkach nieobjętych... - OpenLEX

Czy drzewa przeznaczone do usunięcia w związku z przebudową drogi publicznej mogą być zlokalizowane na działkach nieobjętych pasem drogowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek gminy w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku określił, iż wytypowane drzewa kolidują z planowana inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie drogi publicznej (właścicielem przedmiotowej drogi jest powiat a trwały zarząd pełni Zarząd Dróg Powiatowych). Powyższa inwestycją będzie realizowana przez powiat. Jednocześnie wnioskodawca w ww. wniosku poprosił o zwolnienie z naliczenia opłat za usunięcie przedmiotowych drzew zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614), który mówi, że nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych. Wytypowane przez gminę do usunięcia drzewa zlokalizowane są na działkach sąsiadujących z drogą publiczną i stanowią grunty rolne - nieużytki. Zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) - przebudowa drogi polega na wykonywaniu robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z 7.07.1994 r. – Prawobudowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), przebudowę definiuje się jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, natomiast w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Obie przytoczone definicje jasno określają, iż przebudowa drogi nie może być związana ze zmianą granic pasa drogowego.

Czy w powyższym przypadku starosta powinien zwolnić gminę z naliczenia opłat za usunięcie drzew w związku z przebudową drogi publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX