Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami ww. dotacja może być udzielana podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, o czym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.

Czy w związku z tym, że o dotację mogą starać się m.in. przedsiębiorcy (w tym np. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych lub w sektorach rybołówstwa), zamierzający wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z pomieszczenia/budynku socjalnego (ścieki bytowe), to zgodnie z art. 403 ust. 6 p.o.ś udzielana dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną lub pomocde minimisi w uchwale w sprawie udzielania dotacji należy uwzględnić warunki dopuszczalności tej pomocy określone w przepisach prawa UE?

I czy w tym przypadku dla ważności przedmiotowej uchwały niezbędne jest zastosowanie trybu wynikającego z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) - dalej u.p.s.p.p., tj. projekt ww. uchwały w sprawie udzielania dotacji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa?

Czy rolnik, który zajmujący się uprawą lub hodowlą zwierząt, który stara się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (na potrzebę zaplecza socjalnego swojego gospodarstwa rolnego) stanowi w rozumieniu ww. przepisów przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych i w tym przypadku udzielenie dotacji stanowi pomocde minimisw sektorze rolnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?