Czy doświadczenie w realizacji roboty budowlanej, którą wykonawca realizował przy pomocy podmiotów trzecich, jest doświadczeniem wykonawcy i w taki sposób może ono zostać wykazane w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonawca X może w wykazie robót budowlanych wykazać się doświadczeniem w realizacji roboty budowlanej, którą realizował przy pomocy podmiotów trzecich?

Wykonawca X złożył samodzielnie ofertę w postępowaniu i nie powoływał się za zasoby podmiotów trzecich. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przedłożył wykaz robót budowlanych, w którym wskazał zamówienie (robotę budowlaną), którą realizował trzy lata wcześniej na rzecz zamawiającego. Trzy lata temu wykonawca X faktycznie realizował dla zamawiającego tę robotę budowlaną przy pomocy podmiotów trzecich (podwykonawców), którzy realizowali poszczególne części tego zamówienia (jeden podmiot trzeci projektował, drugi podmiot trzeci wykonywał roboty, trzeci podmiot trzeci dostarczał wymagane elementy).

Czy w takiej sytuacji wykonawca X, w bieżącym postępowaniu, może w wykazie robót budowlanych oświadczyć, że robotę budowlaną zrealizował, że jest to jego własne nabyte doświadczenie, skoro z dokumentów posiadanych przez zamawiającego wynika, że poszczególne części tamtego zamówienia realizowały podmioty trzecie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX