Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno być zawarte porozumienie z nauczycielem, który jest zatrudniony na czas nieokreślony na 10,5/20 etatu od marca zastępuję nauczyciela języka niemieckiego (15/18 etatu)? Czy prawidłowe będzie poniższe porozumienie?

Porozumienie czasowo zmieniające warunki pracy do umowy o pracę zawartej dnia 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w .........., reprezentowaną przez mgr .......................... – dyrektora szkoły a panią ................

1. Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem 1.03.2020 r. z uwagi na zmianę organizacji pracy szkoły - zastępstwo za nieobecnego nauczyciela języka niemieckiego i na czas trwania zajęć edukacyjnych postanawiają zawrzeć porozumienie w zakresie zmiany łączącej ich umowy.

2. Na podstawie art. 42 ust. 5c (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.) Karty Nauczyciela, w związku z realizacją od dnia 1.03.2020 r. (zastępstwo za nieobecnego nauczyciela języka niemieckiego i na czas trwania zajęć edukacyjnych) w ramach stosunku pracy obowiązków określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla Pani będzie wynosił 19 godziny (10/20 pedagog szkolny + 0,5/20 doradca zawodowy + 15/18 zajęcia z j. niemieckiego).

3. W związku z powyższym zwiększeniu ulega dotychczasowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze uwzględniające wykształcenie i status zawodowy: nauczyciel mianowany, magister z przygotowaniem pedagogicznym – 3 250,00 zł, §dodatek wiejski w wys. ...% wynagr. zasadniczego – .... zł.

4. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Nauczyciel nie zgadza się z zapisem, że porozumienie zawiera zapis "zastępstwo za nieobecnego nauczyciela języka niemieckiego i na czas trwania zajęć edukacyjnych", konkretnie a czas trwania zajęć edukacyjnych.

Czy jak takie porozumienie zostało zawarte w czasie roku szkolnego dla pracującego nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony to powinno być zawarte jedynie do czasu trwania zajęć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?