Czy dopuszczalne jest pominięcie w obliczeniach dotyczących ilości odpadów sektora służącego jako miejsce przeładunku odpadów? - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest pominięcie w obliczeniach dotyczących ilości odpadów sektora służącego jako miejsce przeładunku odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów budowlanych oraz gleby i ziemi (cztery kody z grupy 17-tej - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 i 17 05 04). W przedłożonym wniosku wskazano, że poszczególne kody zbieranych odpadów będą magazynowane w postaci hałd (ostrosłupy) w czterech wyznaczonych sektorach magazynowania (każdy sektor o powierzchni 900 m2, wymiary 30 m x 30 m, wysokość hałdy do 1,5 m), jakie zostały wyznaczone na danej nieruchomości objętej wnioskiem. Oprócz tego, na nieruchomości wyznaczono jeszcze piąty sektor (o pow. 1800 m2, wymiary podstawy 60 m x 30 m), który stanowić ma sektor rozładunku odpadów. Jednakże powierzchnia tego sektora, ani też ilości odpadów, jakie będą w nim tymczasowo magazynowane, nie zostały uwzględnione przez wnioskodawcę w wyznaczonych we wniosku ilościach odpadów (tj. maksymalne masy odpadów, jakie mogą być magazynowane w tym samym czasie i w okresie roku, NMO i CP). W obliczeniach tych wnioskujący uwzględnił wyłącznie te ilości odpadów, które będą magazynowane w pozostałych czterech sektorach, wyznaczonych jako miejsca docelowego magazynowania odpadów.

Czy postępowanie wnioskodawcy jest słuszne?

Czy dopuszczalne jest pominięcie w w/w obliczeniach dotyczących ilości odpadów sektora służącego jako miejsce przeładunku odpadów?

Wszakże, bezsprzecznie, w miejscu tym również będą (chociażby tymczasowo - przez krótki czas) magazynowane odpady po ich dowiezieniu na daną nieruchomość, a przed ich przeniesieniem do miejsc ich docelowego magazynowania. Ustawa o odpadach nie rozróżnia odrębnie miejsc "docelowego" magazynowania odpadów i miejsc "rozładunku" odpadów. Definicja zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. wskazuje w sposób jednoznaczny, że przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przechowywanie odpadów obejmujące m.in. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX