Czy dopuszczalne jest kompostowanie odpadów zielonych w sposób inny niż w przydomowych kompostownikach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów dot. odpadów zielonych gmina jako jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca odpady zielone (pochodzące z koszenia trawników, przycinania krzewów, drzew itp.) na potrzeby własne (wytwarzanie kompostu i wykorzystywanie go do nawożenia trawników i innych terenów zielonych) jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie pod warunkiem przetwarzania odpadu o kodzie 02 01 03 - odpadowa masa roślinna?

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93) - dalej r.l.o. jest mowa o przetwarzaniu odpadowej masy roślinnej – do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania w przydomowych kompostownikach.

Czy dopuszczalne jest zatem kompostowanie odpadów zielonych w sposób inny niż w przydomowych kompostownikach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access