Czy dopłaty uzyskane przy scalaniu gruntów generują przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów - dalej u.o.s.w.g.) uczestnik scalenia otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 u.o.s.w.g., na zgodny wniosek zainteresowanych uczestników scalenia można im wydzielić grunty o innej wartości szacunkowej stosując dopłaty. W świetle postanowień art. 8 ust. 5 u.o.s.w.g., dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. Spółka z o.o. z siedzibą na terytorium Polski będąca uczestnikiem scalenia w lutym 2023 r. otrzymała ze środków powiatu dopłatę o której mowa w art. 8 ust. 5 u.o.s.w.g.

Czy w świetle przepisów CIT otrzymana przez spółkę z o.o. ww. dopłata stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX