Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i 6 u.o.o.ś. do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Czy konstrukcja powyższych przepisów nakazuje przedłożenie ww. dokumentów w postaci oryginałów (wydanych, podpisanych i opatrzonych oryginalnymi, czerwonymi pieczęciami przez organ katastralny)?

Czy dopuszczalne jest przedłożenie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów (np. przez notariusza) zgodnie z art. 76a k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?