Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu drogowego wraz z układem drogowym, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wnioskodawca: Gmina Miasta) planowana jest "przebudowa istniejącej sieci cieplnej, kanałowej 2xDn100 na sieć preizolowaną na odcinku kolizji z projektowanymi murami oporowymi w miejscu najazdu na projektowany wiadukt".

Czy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755) - dalej pr.ener., na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 8 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?