Czy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 110 kV należy załączać wypis i wyrys z MPZP... - OpenLEX

Czy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 110 kV należy załączać wypis i wyrys z MPZP poszczególnych gmin na trasie inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 110 kV przebiegającej przez kilka gmin, dla której organem prowadzącym postępowanie będzie gmina, na której terenie jest najdłuższy odcinek inwestycji - czy należy załączać do wniosku o wydanie DŚU - wypis i wyrys z MPZP poszczególnych gmin na trasie projektowanej inwestycji?

Zapis art. 74 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś. wyraźnie wskazuje, że ww. dokumenty należy dołączyć do wniosku wyłącznie dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W tym przypadku tak nie jest. Z kolei przepis art. 64 ust. 2 pkt 3 oraz art. 77 ust. 2 pkt 3 u.o.o.ś. wskazuje, że organ powinien do uzgodnień i opiniowania przedłożyć wypis i wyrys z MPZP dla realizowanej inwestycji.

Prośba o wyjaśnienie, czy organ (gmina) ma go pozyskać na własną rękę - skoro ustawodawca przewidział w art. 74 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś. wymóg przedłożenia ww. dokumentów przez wnioskodawcę jedynie w stosunku postępowań realizowanych przed RDOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX