Czy do rejestru działalności regulowanej można wpisać kod odpadów poprzedzony przedrostkiem "ex"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konieczne jest wpisywanie do rejestru działalności regulowanej (dalej RDR) dot. odbierania odpadów komunalnych kodów odpadów poprzedzonych przedrostkiem "ex"?

Podmiot posiada wpis do RDR prowadzonego przez burmistrza danej gminy. W rejestrze wyszczególnione zostały wszystkie rodzaje odpadów komunalnych z katalogu odpadów - tj. kody z podgrupy 15 01, grupa 20, a także kod 16 01 03.

Czy sytuacja, w której gmina ogłaszając przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w którym konkretnie wyszczególni odpad "ex 20 01 99- popioły z gospodarstw domowych", powoduje, iż podmiot chcący przystąpić do przetargu, musi koniecznie posiadać we wpisie do RDR literalnie zapisany kod: "ex 20 01 99 - popioły z gospodarstw domowych"?

Czy jednak nie należy przyjąć stanowiska, że skoro "ex" przy kodzie wskazuje jedynie na doszczegółowienie danego rodzaju odpadu (a nie całkiem nowy rodzaj odpadu), to oznacza, że podmiot posiadający wpis do RDR obejmujący po prostu kod 20 01 99 powoduje, iż automatycznie obejmuje także kategorie odpadów opisane kodem ex 20 01 99?

Takie bowiem stanowisko przedstawiła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 3362/21.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX