Czy do przeprowadzenia konkursu stosuje się przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu wymienione w art. 24 p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Czy do przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 110 p.z.p., stosuje się przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu wymienione w art. 24 p.z.p.?

Zgodnie z art. 120 ust. 2 p.z.p. uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu. Czy jednak w tym przypadku ma bezpośrednie zastosowanie art. 24 p.z.p., skoro konkurs nie jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego?

W rozdziale 3 p.z.p. szczegółowo zostały określone odwołania do przepisów ustawy p.z.p., które mają zastosowanie podczas przeprowadzania konkursu, jednak art. 24 p.z.p. nie został wymieniony. Zamawiający planuje przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej, wartość konkursu przekracza kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access