Czy do kontroli prowadzonej przez WIOŚ na podstawie przepisów art. 41a u.o. mają zastosowanie wszystkie przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców z wyjątkiem art. 48?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do kontroli prowadzonej przez WIOŚ na podstawie przepisów art. 41a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. mają zastosowanie wszystkie przepisy ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) - dalej u.p.p., z wyjątkiem art. 48 u.p.p. (art. 41a ust. 7 u.o.)?

Czy też należy taką kontrolę uznać za "standardową" kontrolę pozaplanową, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z 20.07.1991r. o inspekcji ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070) - dalej u.i.o.ś. do której, co do zasady, nie stosuje się wielu innych przepisów ustawy prawo przedsiębiorców w tym art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 58?

Dla organu prowadzącego kontrolę na podstawie przepisów art. 41a u.o. (tj. WIOŚ) kluczowe jest to, czy ma stosować przepisy u.p.p. dotyczące kontroli przedsiębiorcy, czy też nie jest zobowiązany do ich stosowania. Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1b pkt 1 u.i.o.ś. do kontroli pozaplanowych zalicza się kontrole przeprowadzane na wniosek organów administracji, o ile przepisy szczególne przewidują możliwość występowania z takim wnioskiem. Kontrola prowadzona przez WIOŚ na podstawie art. 41a u.o. prowadzona jest na wniosek marszałka województwa lub starosty. Można więc uznać, że tego rodzaju kontrola jest kontrolą pozaplanową. Wątpliwości budzi jednak brzmienie art. 41a ust. 7 u.o., bowiem zgodnie z tym przepisem, określającym kto i na jakich zasadach wnosi i prowadzi tę kontrolę, do przedmiotowej kontroli nie stosuje się przepisów art. 48 u.p.p., co może oznaczać, że wszystkie pozostałe przepisy u.p.p. mają do tego rodzaju kontroli zastosowanie.

Czy mając na uwadze ww. przepisy poprawnym jest przyjęcie, że do kontroli, o której mowa w art. 41a u.o. zastosowanie mają wszystkie przepisy u.p.p. za wyjątkiem art. 48 u.p.p. i jednocześnie uznanie, że przepisy u.i.o.ś. do tego rodzaju kontroli nie znajdują zastosowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy