Czy do dokumentu EDPR należy załączyć oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane odzyskowi w instalacjach spełniających wymagania stawiane instalacjom krajowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do dokumentu EDPR potwierdzającego wewnątrzwspólnotową dostawę (nie eksport poza UE) odpadów opakowaniowych należy (można?) załączyć oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o.?

Jeżeli EDPR wystawia podmiot pozyskujący odpady np. w wyniku sortowania odpadów o kodzie 20 03 01 (instalacja regionalna) na rzecz organizacji, z którą zawarł umowę, to czy sam ma sobie wystawić wniosek o wystawienie dokumentów EDPR?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access