Czy dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie są wiążące ustalenia MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

1. Czy dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej (w ramach której będą lokalizowane budynki kubaturowe oraz z terenu stacji odprowadzane będą ścieki komunalne) zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (obszar wody stuletniej), dla której zakłada się pozyskanie decyzji lokalizacyjnej dla linii kolejowej w trybie rozdziału 2aa ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k. nie są wiążące ustalenia istniejącego na tym terenie MPZP?

Obowiązujący na tym terenie MPZP wskazuje, że ww. teren jest terenem rolnym w obszarze zalewowym i podmokłym i zakazuje realizacji nowych obiektów kubaturowych. Ponadto w MPZP wyłącza się z zabudowy obszary katastrofalnych wylewów powodziowych oraz obszary podmokłe, obszary hydrogeniczne i obszary okresowej stagnacji wód opadowych.

2. Mając na uwadze wyłączenie zawarte w art. 9ad ust. 3 u.t.k. (ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie są wiążące dla ustalenia lokalizacji inwestycji dotyczącej linii kolejowej) - czy przy uzgadnianiu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (w trybie art. 166 ust. 2 pkt 9 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. oraz art. 9o ust. 5a u.t.k.) PGW Wody Polskie może odmówić uzgodnienia i czy ww. negatywne uzgodnienie jest wiążące dla organu (wojewody) wydające DL ze specustawy kolejowej i powoduje równoznaczną odmowę wydanie ww. decyzji lokalizacyjnej?

3. Jeśli inwestor przed pozyskaniem ww. uzgodnienia (w trybie art. 166 ust. 2 pkt 9 pr. wod. oraz art. 9o ust. 5a u.t.k.) pozyska odstępstwo od zakazu wskazanego w art. 77 ust. 1 pkt 3 pr. wod. (odstępstwo w trybie art. 77 ust. 3 pr. wod.), to czy należy spodziewać się pozytywnego uzgodnienia projektu DL ze specustawy kolejowej ze strony Wód Polskich?

4. Czy w ramach zakładanego pozyskania odstępstwa od lokalizacji ww. inwestycji w trybie art. 77 ust. 3 pr. wod., jeśli inwestor zapewni podwyższenie terenu - to czy będzie to wymagało dodatkowych zezwoleń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX